s-sb || sc-sd || se-sf || sg-sh || si-sk || sl-sn || so-sp || sq-st || su-sv || sw-sz ||


Steg: The Slug

  :
RDNUHCCMGU
EDOUTIOCKO
HDPFUVLCCM
ODQMFUVLIC
MEBHETPI AG
LECGLDTRHK
NEDGFLDVRL
OEFVHAGHLV
PEGTTHIGLD